Общи условия за ползване на услугите в споделено работно пространство „YocoWork“, предоставени от „Рамер Груп“ ЕООД
Общи условия

Дата на последна актуализация: 12 декември 2023 г.

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията, при които “РАМЕР ГРУП” ЕООД предоставя за временно и възмездно ползване работни места в споделено пространство, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство YocoWork, наричано по-нататък за краткост „споделено пространство“. По смисъла и на тези Общи условия, „споделено пространство“ означава работно пространство, в което един или повече ползватели могат да използват единични или групови работни места за почасово, дневно, седмично и месечно ползване, като работните места могат да се използват само за дейности, нормално извършвани в офис пространство.

1.2. Тези Общи условия представляват договор между “РАМЕР ГРУП” ЕООД със седалище в гр. Варна и адрес на управление ул. Тролейна №6, рег. ВАС, ф.д. №1053/1999 г., ЕИК 103302389, наричано по-долу за краткост Рамер Груп и физически и юридически лица наричани по-долу за краткост Клиент или Клиенти, като установяват предварително реда и условията, при които се ползва споделеното пространство и заплащането на цената за услугата.

1.3. Рамер Груп предоставя на Клиента възможност за ползване на предлаганите услуги срещу заплащане на съответната цена, при спазване на настоящите Общи условия.

1.4. Услугите се предоставят на физически и на юридически лица.

1.5. Официалното работно време на споделеното пространство YocoWork е от Понеделник до Петък от 9:00 до 18:00 часа.

2. Понятия

По смисъла на настоящите Общи условия използваните понятия са със следното значение:

2.1. „Часови достъп“ – план за достъп за брой часове от календарен ден в интервала от 9:00 до 18:00 часа.

2.2. „Дневен достъп“ – план за достъп за определени календарни дни от 9:00 до 18:00 часа.

2.3. „Седмичен достъп“ – план за достъп за дните от понеделник до петък в рамките на календарна седмица от 9:00 до 18:00 часа.

2.4. „Месечен достъп“ – план за достъп в рамките на един месец в работни дни от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа.

2.5. „Работно място“ включва правото на ползване на едно работно място от наличните свободни места в споделеното пространство по избор на Клиента, състоящо се от бюро или част от работна маса, както и право на неограничено ползване на безжичен интернет (WiFi), безплатно ползване на кабина за телефонни разговори, ползване на печатни и копирни услуги срещу допълнително заплащане.

2.6. „Самостоятелен офис“ – план за достъп, включващ правото на ползване на отделено помещение с работни места по избор на Клиента от 9:00 до 18:00 часа, право на неограничено ползване на безжичен интернет (WiFi), ползване на печатни и копирни услуги срещу допълнително заплащане.

3. Видове предлагани услуги

3.1. Рамер Груп предоставя следните услуги:

– ползване на работни места в пространство за споделено ползване

– ползване на неограничен интернет (WiFi)

– наемане на зали за срещи и разговори срещу допълнително заплащане

– печатни и копирни услуги срещу допълнително заплащане

– кабина за провеждане на телефонни разговори

– място за временно съхранение на лични вещи и предмети

– адрес за получаване на куриерски и пощенски пратки с предплатени куриерски разходи

– място за заключване на велосипеди (до изчерпване на наличните места)

– кухненски бокс, санитарен възел, осветление и климатизация

– достъп до ел. захранване

– едно безплатно кафе и/или чай на ден

– питейна вода, пречистена с обратна осмоза

3.2. Всяко работно място е оборудвано с бюро или част от работна маса, офис стол, ток, осветление и безжичен интернет (WiFi).

3.3. Предоставянето на зала за срещи и разговори се договаря за всеки конкретен случай и се заплаща допълнително.

3.4. Печатни и копирни услуги се предлагат в рамките на работното време и се извършват срещу допълнително заплащане от служител на Рамер Груп.

3.5. Мястото за временно съхранение на лични вещи и предмети е достъпно само чрез служител на Рамер Груп и се осъществява чрез получаване и предоставяне на уникален код.

3.6. Адресът за получаване на куриерски и пощенски пратки адресирани до Клиента е град Варна, ул. Тролейна №6, офис на Рамер Груп. На адреса могат да се получават единствено куриерски и пощенски пратки с предплатени куриерски разходи. Услугата по предоставяне на адрес за получаване на куриерски и пощенски пратки включва временното им съхраняване до реалното им получаване от Клиента.

Рамер Груп се задължава единствено да получи пратката, да уведоми лично или с имейл Клиента в рамките на един работен ден от получаването и да съхранява пратката до предаването ѝ на Клиента лично. Ако пратката не бъде приета от Клиента в срок до 1 (един) месец от датата на получаването ѝ, Рамер Груп не носи отговорност за доставянето и/или предаването на Клиента и/или състоянието на пратките. Тази услуга има за цел да позволи получаването на бизнес кореспонденция от страна на Клиентите. Тя не служи като адрес за получаване на стоки. В тази връзка Рамер Груп не поема задължение да приема масова поща и извънгабаритни пратки.

3.7. Рамер Груп предоставя определени услуги като комуникации, интернет, електричество и подобни, които по своята същност зависят от работата и функционирането на доставчиците на съответните услуги и инфраструктура на трети страни, които не са под контрола или отговорността на Рамер Груп.

4. Условия за достъп

4.1. Клиентите на Рамер Груп, в зависимост от избраният план за достъп, имат право на достъп до споделеното работно пространство YocoWork само в рамките на официално обявеното работно време от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа.

4.2. Работното време на споделеното работно пространство YocoWork за допълнителните услуги е по договаряне и се вписва в сключен между страните индивидуален Договор.

4.3. Рамер Груп има правото без предизвестие да променя обявеното или допълнително договореното работното  време при възникнала необходимост и/или при възникване на форсмажорни обстоятелства.

4.4. Достъпът до споделеното работно пространство YocoWork е в рамките на заплатеният план и пропуснати ползвания не могат да бъдат компенсирани в бъдещ период.

4.5. Клиентите се задължават да спазват изискванията за безопасност и охрана на сградата, в която се намира споделеното работно пространство.

4.6. При неосъществено дължимо плащане от страна на Клиента, Рамер Груп има право да ограничи или забрани достъпа на Клиента до споделеното работно пространство YocoWork.

4.7. Всеки Клиент на Рамер Груп е длъжен да освободи ползваното работно място в края на работното време, а именно до 18:00 часа.

5. Правила за ползване и вътрешен ред

5.1. Достъпът до споделеното работно пространство YocoWork е съобразен с официално обявеното работно време от Понеделник до Петък, от 9:00 до 18:00 часа и е в зависимост от избраният пакетен план.

5.2. Рамер Груп си запазва правото да изисква документ удостоверяващ физическият или юридически статут на Клиента и има право да откаже достъп до споделеното работно пространство YocoWork до получаването на такъв.

5.3. Влизане на Клиента в споделеното работно пространство YocoWork се счита за ползване на един календарен ден от неговия пакетен план, независимо от продължителността на престоя.

5.4. Клиент с пакетен план Часови достъп, включващ часово ограничено работно време, е длъжен да освободи работното място до 20 минути след изтичане на платения часови интервал от време.

5.5. При използване на споделеното пространство, Клиентът е длъжен да пази тишина и да има поведение, с което да не създава пречки на останалите посетители.

5.6. Рамер Груп си запазва правото да откаже, временно да забрани или да прекрати незабавно достъпа на Клиент до споделеното работно пространство YocoWork в случай на неетично и/или неподходящо поведение и/или поведение, пречещо на работата на другите Клиенти.

5.7. Рамер Груп предоставя на Клиента обзавеждане и техническо оборудване напълно изправно и в работещо състояние. Тяхното ползването от страна на Клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Повреди, възникнали в следствие на неправилна или неправомерна употреба, са за сметка на Клиента, като същият е длъжен да възстанови на Рамер Груп всички разходи, които са направени за възстановяване на повреденото обзавеждане или техническо оборудване в първоначалното им състояние.

5.8. Пушенето и ползването на електронни цигари е изрично забранено в сградата, в която се помещава споделено работно пространство YocoWork.

5.9. Поведение на Клиентите в Интернет:

5.9.1. Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва всички законови изисквания и ограничения свързани с разпространението, преноса, съхранението, обработването и/или представянето на информация, включително в случаите, когато използва достъп до интернет чрез мрежата на Рамер Груп.

5.9.2. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими законови и нормативни правила, свързани със защита на интелектуалната и/или индустриалната собственост. Копирането, разпространението и/или свалянето на защитени с авторски права музика, филми и/или други обекти, защитени с авторски права без съответния лиценз, е изрично забранено.

5.9.3. В случай на нарушение по точка 5.8.2., което е довело до настъпване на вреди за Рамер Груп, Клиентът е длъжен да обезщети Рамер Груп за всички вреди, включително, но не само, за всички правни и други разноски във връзка със защита на правата и законните интереси.

 6. Цени и начин на плащане

6.1. Цените на предлаганите услуги са посочени тук.

6.2. Цените на допълнителните услуги и на услугите по организиране на мероприятия и предоставяне на достъп до помещения за събития се договарят индивидуално.

6.3. Всички цени са крайни с включено ДДС.

6.4. За всички услуги Рамер Груп издава на Клиента фактура и/или касов бон.

6.5. Всички предоставени услуги се заплащат в пълен размер преди ползването им.

6.6. Плащането може да бъде направено чрез банков превод, посредством дебитни или кредитни карти или в брой на адреса на споделеното работно пространство YocoWork.

6.6.1. Банкова сметка:

„Юробанк България“ АД / Пощенска Банка

BIC/SWIFT: BPBIBGSF

IBAN: BG64 BPBI 8170 1015 9548 01

6.7. Клиенти със сключени договори за период по-голям от 1 (един) месец извършват плащането преди всеки следващ месечен период. Клиентът прави авансово плащане за целия месец.

6.8. Рамер Груп си запазва правото да предлага индивидуални отстъпки на Клиенти или групи Клиенти.

6.9. Рамер Груп си запазва правото по всяко време, без предизвестие, да променя цените на предлаганите услуги. Промените не се прилагат за услуги, заплатени преди обявяването на промяната.

7. Права и задължения

7.1. При ползване на споделеното работното пространство, Клиентът се задължава стриктно спазва настоящите Общи условия и да изпълнява инструкциите, дадени му от персонала на Рамер Груп.

7.2. Клиентът се задължава да инспектира споделените работни места при заемането им. Започвайки да използва работното място, Клиентът декларира, че приема същото за качествено и отговарящо на условията. Клиентът декларира, че е запознат, че работните места се намират в общо споделено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне. Клиентът има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай, че Рамер Груп не е получил възражение относно ползваното работно място в рамките на началната дата на заемане, се счита, че Клиентът е приел работното място в добро състояние и без забележки. Клиентът изцяло носи отговорност за неговото състояние през целия срок на ползването му.

7.3. Клиентът има право да използва споделеното работно пространство само за определената за това цел, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СПОДЕЛЕНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО „YOCOWORK“.

7.4. Клиентът има право на предварителен отказ от платена резервация за ползване на услугата в срок до 5 работни дни, преди датата, на която е трябвало да започне ползването на услугата. Ако отказът е направен в посочения срок, заплатената от Клиента сума, се възстановява в 7-дневен срок от получаване на уведомлението от страна на Клиента за отказ от ползване на услугата.

7.5. Пълно или частично възстановяване на сума, платена от Клиента, се извършва само и единствено по същото платежно средство, чрез което е извършено плащането. При извършено плащане с банкова карта, връщане на сума се осъществява само и единствено чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършена първоначалната транзакция.

7.6. В случаите, в които услугата е резервирана и платена, но Клиентът не се яви и не е упражнил предварително право за отказ от резервацията в срока, посочен в точка 7.4., същият губи правото да ползва услугата по-късно и не му се дължи връщане на платената цена за периода, за който не е ползвал. На Клиента не се дължи връщане на платената сума и в случаите, в които отмени резервация след указания в точка 7.4. срок. В тези случаи платените от Клиента за резервацията суми се трансформират в обезщетение в полза на Рамер Груп и Клиентът не може да има никакви претенции във връзка с това.

7.7. Клиентът има право да внася и ползва собствени техника и оборудване в споделеното работно пространство.

7.8. Клиентът е длъжен да взема мерки за опазване на личните си вещи, които не са оставени за съхранение в рамките на споделеното работно пространство.

7.9. Клиентът няма право да извършва промени на работното място и в споделеното работно пространство.

7.10. Клиентът е длъжен да се съобрази с и да не възпрепятства провеждането на мероприятия в споделеното работно пространство, при уведомяване от страна на Рамер Груп, отправено не по-късно от 2 работни дни преди датата на мероприятието.

8.11. Клиентът няма право да преотстъпва ползваното от него работно място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения на трети лица, без предварителното писмено съгласие на Рамер Груп.

7.12. Клиентът се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с грижата на добър стопанин към предоставени му от Рамер Груп вещи, техническо оборудване и обзавеждане, интериора и екстериора на споделеното работно пространство, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, преди напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети или нанесени материални щети, Клиентът се задължава да възстанови липсващите вещи и/или материални щети от същия вид и качество или да заплати тяхната стойност.

7.13. Клиентът е длъжен веднага след изтичане на периода на ползване да освободи работното място и да го предаде почистено и в състоянието и вида, в който го е получил. Ако Клиентът закъснее и не напусне работното място навреме, той носи отговорност за причинените разходи от закъснялото освобождаване. Клиента е длъжен да заплати на Рамер Груп обезщетение за срока на забавяне в размер на 50 лева на ден, за всеки ден забавяне.

7.14. В случай, че Клиентът не почисти и/или не поправи освободеното от него работно място, дължи неустойка в размер на 100 лв. (сто лева) за всяко от местата в споделеното работното пространство, които е използвал, съответно 600 лв. (шестстотин лева) за самостоятелен офис. Рамер Груп има право да обяви мястото за свободно и да отстрани налични и изоставени вещи. Изоставени вещи не се съхраняват от Рамер Груп ако те не са премахнати след изтичане на периода на предоставената услуга.

7.15. Рамер Груп запазва правото си да извършва всякакъв вид конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на конкретно работно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Клиента. При възникване на такива обстоятелства, Клиентът се задължава, при необходимост, да предостави ползваното от него работно място. Рамер Груп се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепятстваното ползване на заплатените от Клиента услуги.

7.16. Клиентът няма право да води в споделеното работно пространство YocoWork домашни любимци. Клиентът носи отговорност за всички щети, причинени от доведен домашен любимец от него или от свързани с Клиента лица.

7.17. Клиентът няма право да води външни лица, да посреща хора или да организира срещи в споделеното работно пространство YocoWork без изричното писмено съгласие на Рамер Груп.

7.18. Клиентът няма право да използва или копира за каквато и да е цел марката „YocoWork“ или която и да е друга търговска марка, собственост на Рамер Груп, лого, друг идентификатор или интелектуална собственост, нито модифицирани или променени версии на същите, както няма право да прави, копира или използва за каквито и да е цели снимки или илюстрации, на която и да е част от споделеното работно пространство YocoWork без предварителното съгласие от Рамер Груп.

7.19. В случай на неправомерно използване на пространството или действия, в резултат на които са причинени допълнителни разходи във връзка, но и не само, със сигурността и/или безопасността, Клиентът носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи и/или вреди.

7.20. В случай на нарушение от страна на Клиента, за което е ангажирана отговорността на Рамер Груп, Клиентът се задължава да обезщети Рамер Груп за всички разходи и претърпени вреди при защита на неговите права и законни интереси в тази връзка. Клиентът се задължава да възстанови всички направени от Рамер Груп разходи, включително платени обезщетения и глоби, адвокатски хонорари и разноски, държавни такси и всички други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на Рамер Груп.

7.21. Спиране, неизправност, прекъсване или повреда, в която и да е инфраструктура или услуги, които по своята същност зависят от работата и функционирането на доставчиците на съответните услуги и инфраструктура на трети страни, не освобождава Клиента от задълженията му да заплаща пълните такси, нито променя, прекъсва или прекратява периода на предоставената услуга.

7.22. Клиентът, от свое име и от името на друго физическо или юридическо лице, включително служителите и агентите на Клиента и неговите гости, с настоящото неотменимо се отказва(т) от всички искове и права срещу Рамер Груп и всякакви претенции, свързани с него, по отношение на лични нараняване или телесна повреда, унищожаване, кражба или загуба на имущество до максималната степен, разрешена от закона, независимо дали споменатата загуба или унищожаване е в резултат от неизправности на сградата или някоя от нейните системи. Клиентът се съгласява и потвърждава, че Рамер Груп не носи отговорност за застраховане на имуществото или нараняванията на Клиента и не носи отговорност за щети, наранявания и загуби от всякакъв вид.

7.23. Клиентът потвърждава и се съгласява, че е информиран, че охранителни камери са монтирани в споделеното работно пространство YocoWork и общото пространство. Клиентът не може да изисква и Рамер Груп няма задължение да поддържа или предоставя на Клиента каквито и да било снимки на помещенията, фотографски записи, видео филми или друг вид материали, свързани със сигурността.

7.24. Клиентът потвърждава, че когато Рамер Груп е законово задължен да предостави информация на орган относно Клиенти или потребители, той има право да го направи без да информира Клиента и нито Клиента, нито неговите посетители ще имат претенции в това отношение.

7.25. Служители и доставчици на услуги на Рамер Груп имат право да влизат в помещенията и офисите, използвани от Клиенти, без предизвестие за целите на извършване на услуги по поддръжка, сигурност или безопасност. В такива случаи Рамер Груп може временно да премести мебели.

8. Отговорност на Рамер Груп

8.1. Рамер Груп не носи отговорност за неправомерни действия на своите Клиенти спрямо трети физически, юридически лица, държавни, общински, съдебни, правоохранителни органи и институции.

8.2. Рамер Груп не носи отговорност за разходи по поправка или заместване на изгубено оборудване или вещи на Клиента.

8.3. Рамер Груп не носи отговорност за откраднати вещи на Клиента, които не са предадени за съхранение на служител на Рамер Груп.

8.4. Рамер Груп не носи отговорност за нарушаване на интелектуалната собственост на Клиента от страна на трети лица.

8.5. Рамер Груп не носи отговорност за настъпили вреди за Клиента в резултат на хакерска атака или друг вид пробив в сигурността.

8.6. Рамер Груп не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиент, освен в случаите, когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на Рамер Груп, ногов представител или служител. Във всички случаи, отговорността на Рамер Груп е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствена причина от деяния, за които отговаря и които са могли да бъдат предвидени при отдаване на споделеното работно пространство. Рамер Груп не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

8.7. Рамер Груп не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Клиент, както и в случаите на разпространение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Клиент. Клиентът е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на споделеното работно пространство YocoWork, предоставено от Рамер Груп.

8.8. Рамер Груп не носи отговорност за съдържанието или състоянието на пратките, доставяни на Клиенти на адреса на споделеното работно пространство YocoWork. Рамер Груп не носи отговорност в случай, че не може да получи кореспонденция, адресирана до Клиента, поради искане на куриерската фирма или пощенския оператор за заплащане на разходи по доставка, изискване на подателя тя да бъде връчена лично или на упълномощен представител. В този случай, Клиентът е длъжен да осигури присъствие на упълномощен представител за получаване на съответната пратка и/или да заплати лично на куриерската фирма или пощенския оператор дължимите разходи по доставка.

8.9. Рамер Груп не носи отговорност под каквато и да е форма или начин за каквото и да е спиране, неизправност, прекъсване или повреда, в която и да е инфраструктура или услуги от трети страни, на които разчитат услугите, предоставени от Рамер Груп за споделеното работно пространство YocoWork.

8.10. Общата имуществена отговорност на Рамер Груп към Клиента или гости на Клиента по каквато и да е причина и за каквато и да е дейност не трябва да надвишава общите такси, действително платени от Клиента на Рамер Груп. Рамер Груп в никакъв случай не носи отговорност за косвени вреди или за пропуснати ползи или други търговски възможности от страна на Клиента.

8.11. Рамер Груп не контролира и не носи отговорност за действията или бездействията на други Клиенти. В случай на възникнал спор между Клиенти на споделеното работно пространство YocoWork или Клиента и/или неговите посетители, Рамер Груп не носи никаква отговорност и няма задължение да участва, да посредничи, да предприеме действия или да обезщети, която и да е страна във връзка със споменатия спор.

9. Прекратяване на достъпа до платена услуга

9.1. Всички предоставени услуги за ползване на работни места са възмездни и срочни и се прекратяват с изтичането на срока, за който са предоставени.

9.2. Рамер Груп има право на едностранно незабавно прекратяване и без предизвестие на предоставени услуги в случай, че Клиентът:

9.2.1. Наруши настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СПОДЕЛЕНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО „YOCOWORK“.

9.2.2. Забави плащане на свои задължения, независимо от продължителността на забавата.

9.2.3. При явни и/или повтарящи се нарушения от страна на Клиента, нарушения на настоящите Общи условия или на Законите на страната.

9.3. В деня на прекратяване на ползването на споделеното работно пространство, Клиентът е длъжен да освободи ползваното от него работно място. В случай, че Клиентът не изпълни това свое задължение, Рамер Груп има право да обяви работното място за свободно и да отстрани изоставени от Клиента вещи. Изоставените вещи не се съхраняват от Рамер Груп.

9.4. Ако не изпълни задълженията си по предходната точка за освобождаване на работното пространство, Клиентът дължи на Рамер Груп неустойка в размер на 50 лв. на ден, за всеки ден забавяне.

9.5. Рамер Груп има правото едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа на Клиента до ползване на услугата, в случай че Клиентът е нарушил условията на ползване на споделеното работно пространство и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от Рамер Груп срок.

9.6. Рамер Груп има право едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа на Клиента до ползване на услугата с незабавно действие, в случай че Клиентът е в нарушение на точка 5.8. и/или в нарушение на точка 7.11.

10. Заключителни клаузи

10.1. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Клиент на Рамер Груп по силата или във връзка с използване на работно място/места в споделеното работно пространство YocoWork,  се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Рамер Груп на Клиент се считат за валидно връчени, ако са предоставени лично или изпратени до адреса за кореспонденция посочен от Клиента.

10.2. Договорените и предоставени услуги, съгласно тези ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СПОДЕЛЕНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО „YOCOWORK“ са подчинени на българското право. За неуредените в условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

10.3. В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за незаконосъобразни, недействителни или неприложими, това не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

10.4. Рамер Груп е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Рамер Груп гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиента. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Рамер Груп във връзка с предоставените услуги.

10.5. Рамер Груп не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила (природно бедствие, обществени размирици, акт на държавен или общински орган и т.н.). Изпълнението на задълженията се спира, докато трае непреодолимата сила.

10.6. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет сайт https://yocowork.com/. Рамер Груп си запазва правото по всяко време и без предизвестие да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайт https://yocowork.com/.

10.7. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящите Общи условия или във връзка с нарушаване им, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението им, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия, се прилага приложимото българско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред Варненски окръжен съд.

 

Настоящите „Общи условия на „Рамер Груп” ЕООД за ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СПОДЕЛЕНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО „YOCOWORK“ са приети с решение на Управителя на Рамер Груп ЕООД.